Zemní práce, demolice a recyklace

Aktuality

Nízkouhlíkaté technologie ve společnosti GEOSTAVBY s.r.o.“

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023227:

Nízkouhlíkaté technologie ve společnosti GEOSTAVBY s.r.o.

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení technologií určených k doplnění stávajícího procesu zpracování stavebního a demoličního odpadu (SDO) v rámci společnosti.

Společnost v současné době disponuje pouze technologií mobilního čelisťového drtiče, který však jako samostatné zařízení má pouze velmi omezené využití. V rámci projektu tak dojde k jeho doplnění o hrubotřídič, pásový haldovací dopravník a kolový nakladač. Tím bude doplněn celý recyklační proces. Místem realizace projektu je areál žadatele v Kladně, konkrétně na pozemku p.č. 1623/211 v k.ú. Dubí u Kladna a pozemku p.č. 6100/40 v k.ú. Kladno.

Projekt řeší problém doplnění stávajícího nevyhovující recyklačního procesu o nové technologie, které zlepší konečný výstup prováděné recyklace SDO. Hlavní příčinou problému je nedostatečné technologické vybavení společnosti.

Díky realizaci projektu pořízením technologií dojde k maximální míře recyklace a k jejímu celkovému zkapacitnění. Úroveň recyklace SDO a jejich potenciálního druhotného využití vzroste až na úroveň 95% přijatých vstupů.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2021.

 

ÚSPORA ENERGIE V AREÁLU FIRMY GEOSTAVBY

Od roku 2018 probíhá rekonstrukce areálu firmy GEOSTAVBY s.r.o ve Velvarech. Byla zbouraná stará nevyhovující stodola a na jejím místě bylo vybudované nové kryté stání pro mechanizaci. Dále byl zrekonstruovaný objekt, ve kterým se v současné době nachází kanceláře a služební byty. Z důvodu nedostatku kancelářských prostorů a nevyhovujícího sociálního zázemí pro zaměstnance, probíhá v současnosti výstavba nové administrativní budovy. Součástí této akce je i rekonstrukce stávající haly. Hala byla v nevyhovujícím stavu, bez jakéhokoliv zateplení. Na snížení energetické náročnosti provozu haly přispívá dotací Evropská unie. Z dotačního příspěvku bude zhotoveno zastřešení a opláštění stěn haly ze sendvičových PUR panelů. S tím souvisí i výměna vrat za zateplené a vyvolané náklady na zhotovení hromosvodu. S příspěvkem Evropské unie bude provedeno nové vytápění tepelným čerpadlem.

ÚSPORA ENERGIE V AREÁLU FIRMY GEOSTAVBY