V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023227:

Nízkouhlíkaté technologie ve společnosti GEOSTAVBY s.r.o.

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení technologií určených k doplnění stávajícího procesu zpracování stavebního a demoličního odpadu (SDO) v rámci společnosti.

Společnost v současné době disponuje pouze technologií mobilního čelisťového drtiče, který však jako samostatné zařízení má pouze velmi omezené využití. V rámci projektu tak dojde k jeho doplnění o hrubotřídič, pásový haldovací dopravník a kolový nakladač. Tím bude doplněn celý recyklační proces. Místem realizace projektu je areál žadatele v Kladně, konkrétně na pozemku p.č. 1623/211 v k.ú. Dubí u Kladna a pozemku p.č. 6100/40 v k.ú. Kladno.

Projekt řeší problém doplnění stávajícího nevyhovující recyklačního procesu o nové technologie, které zlepší konečný výstup prováděné recyklace SDO. Hlavní příčinou problému je nedostatečné technologické vybavení společnosti.

Díky realizaci projektu pořízením technologií dojde k maximální míře recyklace a k jejímu celkovému zkapacitnění. Úroveň recyklace SDO a jejich potenciálního druhotného využití vzroste až na úroveň 95% přijatých vstupů.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2021.