Stavební a zemní práce

GEO STAVBY s. r. o.

Úvod

Vítejte na stránkách stavební firmy GEOSTAVBY s. r. o.

 

Firma GEOSTAVBY s.r.o. je ryze česká, zdravě se rozrůstající stavební společnost působící na celém území České republiky.

Společnost se na profesionální úrovni zabývá:

  • Prováděním zemních prací (skrývky ornic, plošné výkopy a násypy, výkopy jam a rýh, hutněné obsypy a zásypy, zpětné rozprostření ornice)
  • Demoličními prácemi (zděné, ocelové a železobetonové objekty a konstrukce)
  • Přesnou přípravou podkladních vrstev pod komunikace a drátkobetonové průmyslové podlahy
  • Výstavbou opěrných zdí a odhlučňovacích valů
  • Rekultivací skládek a zanedbaných ploch
  • Odvozem a likvidací zemin, sutí a dalších odpadů
  • Recyklací sutí, třídění sypkých materiálů
  • Dodávkou písků, drceného kameniva a recykláž
  • Kompletní dodávkou inženýrských sítí (kanalizace, voda, plyn, silové a sdělovací kabely) a výstavbou komunikací (parkoviště, chodníky, místní komunikace)

Zemní práce, Stavební práce, demolice, bourání, násypy, rekultivace, teréní úpravy, drenáže, stavebnictví, Praha