Stavební a zemní práce

GEO STAVBY s. r. o.

Víceúčelové sportovní zařízení Motol


Zakázka: Víceúčelové sportovní zařízení Motol (chrtí závodiště)

Objednatel: BERGER BOHEMIA a.s.

Investor: CZECH INTERNETIONAL, a.s.

Místo stavby: Plzeňská ulice, Praha 5 – Motol

Termín plnění: 10/2010 až 12/2011

Popis díla:
– výkop stavební jámy tribuny a podzemních garáží
– odtěžení jižního svahu pro gabionovou stěnu
– plošný odkop pro budoucí sportoviště
– hutněné násypy sportoviště
– hutněný obsyp objektu tribuny a dalších stavebních objektů
– odvoz přebytečné zeminy na rekultivační skládku
– trubní drenážní systém (flexibilní drenážní trubky, šachty a vsakovací objekty Wavin)
– úprava pláně
– plošná drenáž z drceného kameniva frakce 32/63
– separační geotextílie
– štěrkové vrstvy komunikací a chodníků
– štěrková vrstva chrtí dráhy prováděná vlastním dozérem s laserovou nivelací
– štěrkopísková vrstva chrtí dráhy vč. klopených zatáček, prováděno dozérem s GPS nivelací

zp8497586rq