Stavební a zemní práce

GEO STAVBY s. r. o.

Stavební služby

Naše hlavní činnosti :

Zemní práce, demolice, bourání, násypy, rekultivace, teréní úpravy, drenáže, stavebnictví, Praha

 • Hrubé terénní úpravy (skrývka ornice, plošné odkopy a násypy)
 • Hloubení stavebních jam, základů, rýh a šachet
 • Demoliční práce (zděné, ocelové a železobetonové objekty a konstrukce)
 • Hutněné násypy zemních těles
 • Obsypy objektů
 • Stabilizace zemin (vápno, cement, doroport, dorosol)
 • Drenážní systémy
 • Kanalizace
 • Úprava plání komunikací a parkovišť
 • Provedení štěrkových vrstev komunikací
 • Přesná příprava ploch pod drátkobetony
 • Výstavba odhlučňovacích valů a opěrných zdí
 • Konečné terénní úpravy (rozprostření ornice, modelace terénu)
 • Rekultivace zanedbaných ploch a skládek
 • Odvoz a likvidace zemin, sutí a dalších odpadů
 • Dodávka písků, drceného kameniva a recyklátů
 • Třídění zemin, těženého a lomového kameniva
 • Recyklace stavebních sutí (beton, cihla)

Ve spolupráci se stálými partnery pro Vás zrealizujeme :

 • Komunikace, parkoviště, chodníky a veškeré zpevněné plochy (živičný a betonový povrch, zámková dlažba)
 • Inženýrské sítě (kanalizace, vodovody, plynovody, teplovody, silové a sdělovací kabely)
 • Drátkobetony skladových prostor
 • Oplocení pozemků (zděné a betonové zdi, pletivo, brány)

Doplňující činnosti :

 • Geodetické práce (klasická metoda, scanování terénu)
 • Posouzení záměru geotechnikem
 • Laboratorní zkoušky zemin (vč. přípravy receptury pojiva)
 • Statické a rázové zatěžovací zkoušky
zp8497586rq