Stavební a zemní práce

GEO STAVBY s. r. o.

O společnosti

Profil společnosti

Firma GEOSTAVBY s.r.o. je ryze česká, zdravě se rozrůstající stavební společnost působící na celém území České republiky.

Společnost se na profesionální úrovni zabývá:

 • Prováděním zemních prací (skrývky ornic, plošné výkopy a násypy, výkopy jam a rýh, hutněné obsypy a zásypy, zpětné rozprostření ornice)
 • Demoličními prácemi (zděné, ocelové a železobetonové objekty a konstrukce)
 • Přesnou přípravou podkladních vrstev pod komunikace a drátkobetonové průmyslové podlahy
 • Výstavbou opěrných zdí a odhlučňovacích valů
 • Rekultivací skládek a zanedbaných ploch
 • Odvozem a likvidací zemin, sutí a dalších odpadů
 • Recyklací sutí, třídění sypkých materiálů
 • Dodávkou písků, drceného kameniva a recykláž
 • Kompletní dodávkou inženýrských sítí (kanalizace, voda, plyn, silové a sdělovací kabely) a výstavbou komunikací (parkoviště, chodníky, místní komunikace)

Disponujeme moderní technikou, která nám umožňuje provádět práce v technicky náročném prostředí rychle, efektivně, s vysokou produktivitou, a to vše při dodržení požadované kvality. Při provádění prací věnujeme velkou pozornost důslednému dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Veškerý odpad z naší činnosti pečlivě třídíme a v rámci možností předáváme k dalšímu využití. Při realizaci zakázek uplatňujeme nové stavební trendy a technologie. Aktivně podporujeme zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců. Velký důraz klademe na kvalitu provedených prací a dodržení dohodnutých termínů plnění díla. S ohledem na operativnost a flexibilitu nasazení kapacit si stavební techniku sami přepravujeme z místa na místo po celé ČR. Veškerou naši činnost provádíme vždy plně v souladu s platnými legislativními i obecně závaznými předpisy, normami a jinými dalšími požadavky.

essay writing

Naprostou samozřejmostí je u nás férový přístup k zákazníkům a spolupracujícím dodavatelům.
Cílem společnosti je neustálé zlepšování komplexních služeb pro naše zákazníky, a proto jsme zkvalitnili systém řízení v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.
Díky zodpovědné a cílevědomé práci všech zaměstnanců je společnost GEOSTAVBY s.r.o. ekonomicky zdravá, kvalifikačně způsobilá stabilní společnost s předpoklady dalšího podnikatelského rozvoje.

Profesní zkušenosti našich zaměstnanců

Společnost se opírá o dlouholeté profesní zkušenosti svých klíčových kmenových zaměstnanců působících ve stavebnictví od 70. let. 20. století. Naši zaměstnanci zajišťovali řadu zajímavých zakázek jako samostatní řešitelé u společností Vojenské stavby, IPS a Skanska CZ na pozici techniků, stavbyvedoucích a vedoucích projektů.
Stojí za zmínku, že náš zaměstnanec ve funkci hlavního stavbyvedoucího, realizoval mimo jiné výměnu produktovodu etylbenzenu Litvínov- Kralupy nad Vltavou v délce 70 km nebo přeložku STL ocel. plynovodu DN 500 v Českomoravské ulici v Praze a stavební jámu o hloubce 25m pro administrativní objekt BBC Filadelfie v Praha 4 (výkop a odvoz zeminy v celkové kubatuře 160 000 m3). Další náš zaměstnanec řešil desetiletí problematiku zdvihacích zařízení (autojeřábů, věžových jeřábů a speciálních zdvihacích zařízení), prováděl revize, návrhy a pracovní postupy konkrétních situací manipulací s břemeny, podílel se na vyšetřování nehod.

Filozofií vedení společnosti je:

 • nadřazovat rozvoj firmy nad svůj osobní prospěch
 • investovat dosažený zisk především do strojů a schopných lidí
 • dodržovat férový přístup k zákazníkům a spolupracujícím dodavatelům
 • realizovat zakázky v požadované kvalitě a v dohodnutých termínech
zp8497586rq